Stranice posvećene predavanjima

Rudolfa Steinera

Spisak svih svezaka SD/GA

Svezak / Naslov izvornika / Hrvatski

 
Pisani radovi: Objavljene knjige
Svezak 1
J.W.Goethe: Naturwissenschaftlich Schriften, Mit Einleitung, Fußnoten und Erläuterungen im Text Herausgegeben von Rudolf Steinter Band 1-5 (a-e)
J. W. Goethe: Prirodoznanstveni spisi, s uvodom, fusnotama i objašnjenjima unutar teksta, uredio Rudolf Steiner - Svezak 1-5 (a-e)
Svezak 2
Grundlinien einer Erkenntnistheorie der Goetheschen Weltanschauung, mit besonderer Rücksicht auf Schiller
Osnove epistemiologije goetheanskog pogleda na svijet, s posebnim naglaskom na Schillera
Svezak 3
Wahrheit und Wissenschaft
Istina i znanost
Svezak 4
Die Philosophie der Freiheit
Filozofija slobode
Svezak 4a
Documente zu 'Philosophie der Freiheit'
Dokumenti za Filozofiju slobode
Svezak 5
Friedrich Nietzsche, ein Kämpfer gegen seine Zeit
Friedrich Nietzsche, borac protiv njegovog vlastitog vremena
Svezak 6
Goethes Weltanschauung
Goetheov pogled na svijet
Svezak 7
Die Mystik im Aufgange des neuzeitlichen Geisteslebens und ihr Verhältnis zur modernen Weltanschauung
Misticizam u osvitu modernog duhovnog života i njegov odnos prema modernom svjetonazoru
Svezak 8
Das Christentum als mystische Tatsache und die Mysterien des Altertums
Kršćanstvo kao mistična činjenica i drevne misterije
Svezak 9
Theosophie. Einführung in übersinnliche Welterkenntnis und Menschenbestimmung
Teozofija: Uvod u nadosjetilno znanje o svijetu i ljudskoj sudbini
Svezak 10
Wie erlangt man Erkenntnisse der höheren Welten?
Kako se stječu spoznaje viših svjetova?
Svezak 11
Aus der Akasha-Chronik
Iz Akaša-kronike
Svezak 12
Die Stufen der höheren Erkenntnis
Razine više spoznaje
Svezak 13
Die Geheimwissenschaft im Umriß
Osnove tajne znanosti
Svezak 14
Vier Mysteriendramen
Četiri misterijske drame
Svezak 15
Die geistige Führung des Menschen und dre Menschheit
Duhovno vodstvo čovjeka i čovječanstva
Svezak 16
Ein Weg zur Selbsterkenntnis des Menschen: In acht Meditationen
Put samospoznaje: U osam meditacija
Svezak 17
Die Schwelle dre geistigen Welt: Aphoristische Ausführungen
Prag duhovnog svijeta: Aforistički komentari
Svezak 18
Die Rätsel der Philosophie in ihrer Geschichte als Umriß dargestellt
Zagonetke filozofije u njihovoj povijesti prikazane kao kratak pregled
Svezak 19
erhalten in GA-Nr. 24
sadržano u SD-br. 24
Svezak 20
Vom Menschenrätsel: Ausgesprochenes und Unausgesprochenes im Denken, Schauen, Sinnen einer Reihe deutscher und österreichischer Persönlichkeiten
O zagonetki čovjeka: artikulirano i neartikulirano u mišljenju, pogledima, osjećaju mnogih njemačkih i austrijskih ličnosti.
Svezak 21
Vom Seelenrätseln
O zagonetkama ljudske duše
Svezak 22
Goethes Geistesart in ihrer Offenbarung durch seinen 'Faust' und durch das Märchen von der Schlange und der Lilie
Goetheova duhovna priroda i njeno otkrivanje u njegovom 'Faustu' i kroz bajku o Zmiji i lijepoj Ljiljani
Svezak 23
Die Kernpunkte der sozialen Frage in den Lebensnotwendigkeiten der Gegenwart und Zukunft
Ključne točke socijalnog pitanja za potrebe života u sadašnjosti i u budućnosti
Svezak 24
Aufsätze über die Dreigliederung des sozialen Organismus und zur Zeitlage 1915-1921
Eseji o trostrukom socijalnom organizmu i vremenski period 1915-1921
Svezak 25
Kosmologie, Religion und Philosophie
Kozmologija, religija, filozofija
Svezak 26
Anthroposophische Leitsätze
Antropozofska načela
Svezak 27
Grundlegendes für eine Erweiterung der Heilkunst nach geisteswissenschaftlichen Erkenntnissen
Osnove proširenja umjetnosti iscjeljenja u skladu s duhovno-znanstvenim spoznajama
Svezak 28
Mein Lebensgang
Moj životni put
Pisani radovi: Zbirka eseja - Eseji iz "Rani književni radovi"
Svezak 29
Gesammelte Aufsätze zur Dramaturgie 1889-1900
Zbornik eseja o dramaturgiji 1889-1900
Svezak 30
Methodische Grundlagen der Anthroposophie: Gesammelte Aufsätze zur Philosophie, Naturwissenschaft, Ästhetik und Seelenkunde 1884-1901
Metodološki temelji antropozofije: Zbornik eseja o filozofiji, prirodnoj znanosti, estetici i psihologiji 1884-1901
Svezak 31
Gesammelte Aufsätze zur Kultur- und Zeitgeschichte 1887-1901
Zbornik eseja o kulturi i suvremenoj povijesti 1887-1901
Svezak 32
Gesammelte Aufsätze zur Literatur 1884-1902
Zbornik eseja o književnosti 1884-1904
Svezak 33
Biographien und biographische Skizzen 1894-1905
Biografije i biografske skice 1894-1905
Pisani radovi: Zbirka eseja - Eseji iz godine 1903-1925
Svezak 34
Lucifer-Gnosis: Grundlegende Aufsätze zur Anthroposophie und Berichte aus den Zeitschriften «Luzifer» und «Lucifer – Gnosis» 1903 – 1908
Lucifer-Gnoza: Osnovni eseji o antropozofiji i izvješća iz časopisa 'Luzifer' i 'Luzifer-Gnosis' 1903-1908
Svezak 35
Philosophie und Anthroposophie: Gesammelte Aufsätze 1904-1923
Filozofija i antropozofija: Zbornik eseja 1904-1923
Svezak 36
Der Goetheeanumgedanke inmitten der Kulturkrisis der Gegenwart: Gesammelte Aufsätze aus der Wochenschrift «Das Goetheanum» 1921–1925
Goetheanum-Goetheova ideja usred sadašnje kulturalne krize: Zbornik eseja iz časopisa 'Das Goetheanum' 1921-1925
Svezak 37
siehe GA-Nr. 260a und 251
sada SD-br 260a i 251
Pisani radovi: Posthumna izdanja iz Arhiva
Svezak 38
Briefe Band I: 1881-1890
Pisma, svezak I: 1881-1890
Svezak 39
Briefe Band II: 1890-1925
Pisma, svezak II: 1890-1925
Svezak 40
Wahrspruchworte
Ljetopis
Svezak 40a
Sprüche, Dichtungen, Mantren. Ergänzungsband
Izreke, pjesme i mantre. dodatni svezak
Svezak 42
siehe GA-Nr. 264-266
sada u SD-br. 264-266
Svezak 43
(Bühnenbearbeitungen) - geplannt
(Scenske adaptacije) - planirano
Svezak 44
Entwürfe, Fragmente und Paralipomena zu den vier Mysteriendramen
Skicem fragmenti i paralipomena iz Četiri misterijske drame
Svezak 45
Anthroposophie: Ein Fragment aus dem Jahre 1910
Antropozofija: Fragment iz godine 1910
Rana javna predavanja
Svezak 51
Über Philosophie, Geschichte und Literatur
O filozofiji, povijesti i književnosti
Niz javnih predavanja u Berlinu ('Predavanja u Architektenhaus')
Svezak 52
Spirituelle Seelenlehre und Weltbetrachtung
Duhovno učenje duše i pogled na svijet
Svezak 53
Ursprung und Ziel des Menschen
Podrijetlo i cilj čovjeka
Svezak 54
Die Welträtsel und die Anthroposophie
Zagonetke svijeta i antropozofija
Svezak 55
Die Erkenntnis des Übersinnlichen in unserer Zeit und deren Bedeutung für das heutige Leben
Znanje o nadosjetilnom u naše vrijeme i njegovo značenje za svijet danas
Svezak 56
Die Erkenntnis der Seele und des Geistes
Znanje o duši i duhu
Svezak 57
Wo und wie findet mann den Geist?
Gdje i kako čovjek nalazi duh?
Svezak 58
Metamorphosen des Seelenlebens - Pfade der Seelenerlebnisse: Erster Teil
Metamorfoze duševnog života - Putovi iskustva duše: Prvi dio
Svezak 59
Metamorphosen des Seelenlebens - Pfade der Seelenerlebnisse: Zweiter Teil
Metamorfoze duševnog života - Putovi iskustva duše: Drugi dio
Svezak 60
Antworten der Geisteswissenschaft auf die großen Fragen des Daseins
Odgovori znanosti duha na najveća pitanja egzistencije
Svezak 61
Menschengeschichte im Lichte der Geistesforschung
Ljudska povijest u svijetlu duhovnog istraživanja
Svezak 62
Ergebnisse der Geistesforschung
Rezultati duhovnog istraživanja
Svezak 63
Geisteswissenschaft als Lebensgut
Znanost duha kao blago života
Svezak 64
Aus schicksaltragender Zeit
Iz sudbonosnih vremena
Svezak 65
Aus dem mitteleuropäischen Geistesleben
Iz Srednjeeuropskog duhovnog života
Svezak 66
Geist und Stoff, Leben und Tod
Duh i materija, život i smrt
Svezak 67
Das Ewige in der Menschenseele. Unsterblichkeit und Freiheit
Vječno u ljudskoj duši. Besmrtnost i sloboda.
Javna predavanja u raznim gradovima, 1906-1918
Svezak 68
(Öffentliche Vorträge in verschiedenen Städten 1906-1918 geplannt)
(Javna predavanja u raznim gradovima, 1906-1918 - planirana)
Svezak 69
(Öffentliche Vorträge in verschiedenen Städten 1906-1918 geplannt)
(Javna predavanja u raznim gradovima, 1906-1918 - planirana)
Svezak 70
(Öffentliche Vorträge in verschiedenen Städten 1906-1918 geplannt)
(Javna predavanja u raznim gradovima, 1906-1918 - planirana)
Svezak 71
(Öffentliche Vorträge in verschiedenen Städten 1906-1918 geplannt)
(Javna predavanja u raznim gradovima, 1906-1918 - planirana)
Svezak 72
Freiheit - Unsterblichkeit - Soziales Leben
Sloboda - besmrtnost - socijalni život
Svezak 73
Die Ergänzung heutiger Wissenschaften durch Anthroposophie
Dopunjavanje moderne znanosti kroz antropozofiju
Svezak 73a
Fachwissenschaften und Anthroposophie
Specijalističke znanosti i antropozofija
Svezak 74
Die Philosophie Des Thomas von Aquino
Filozofija Tome Akvinskog
Svezak 75
(Öffentliche Vorträge in verschiedenen Städten 1921 geplannt)
(Javna predavanja u raznim gradovima, 1906-1918 - planirano)
Svezak 76
Die befruchtende Wirkung der Anthroposophie auf die Fachwissenschaften
Plodan učinak antropozofije na specijalističke znanosti
Svezak 77a
Die Aufgabe der Anthroposophie gegenüber Wissenschaft und Leben: Darmstädter Hochschulkurs
Zadatak antropozofije u odnosu na znanost i život: Sveučilišni tečaj u Darmstadtu
Svezak 77b
Kunst und Anthroposophie. Der Goetheanum-Impuls
Umjetnost i antropozofija: Impuls Goetheanuma
Svezak 78
Anthroposophie, ihre Erkenntniswurzeln und Lebensfrüchte
Antropozofija: Korijeni njene epistemiologije i plodovi za život
Svezak 79
Die Wirklichkeit der höhren Welten
Stvarnost viših svjetova
Svezak 80
(Öffentliche Vorträge in verschiedenen Städten 1922 geplannt)
(Javna predavanja u raznim gradovima, 1922 - planirano)
Svezak 81
Erneurungs-Impulse für Kultur und Wissenschaft - Berliner Hochschulkurs
Obnovljeni impuls za kulturu i znanost - Sveučilišni tečaj u Berlinu
Svezak 82
Damit der Mensch ganz Mensch werde
Tako da ljudi postanu potpuni ljudi
Svezak 83
Westliche und östliche Weltgegensätzlichkeit - Wege zu ihre Verständigung durch Anthroposophie
Kontrasti istočnog i zapadnog svijeta - Načini njihova razumijevanja kroz antropozofiju
Svezak 84
Was wollte das Goetheanum und was soll die Anthroposophie?
Što se želi s Goetheanumom, i što je antropozofija?
Privatna predavanja za članove Antropozofskog društva
Svezak 88
Über die astrale Welt und das Devachan
O astralnom svijetu i devahanu
Svezak 89
Bewußtsein – Leben – Form. Grundprinzipien der geisteswissenschaftlichen Kosmologie
Svijest - život - forma. Temeljna načela duhovno-znanstvene kozmologije
Svezak 90
(Teilnehmernotizen von Vorträgen asu den Jahren 1903-1905 geplannt)
(Bilješke učesnika sa predavanja iz godina 1903-1905 - planirano)
Svezak 91
(Teilnehmernotizen von Vorträgen asu den Jahren 1903-1905 geplannt)
(Bilješke učesnika sa predavanja iz godina 1903-1905 - planirano)
Svezak 92
Die okkulten Wahrheiten alter Mythen und Sagen
Okultne istine starih mitova i saga
Svezak 93
Die Tempellegende und die Goldene Legende
Legenda o hramu i zlatna legenda
Svezak 93a
Grundelemente der Esoterik
Osnove ezoterizma
Svezak 94
Kosmogonie. Populäre Okkultismus. Das Johannes-Evangelium. Die Theosophie an Hand des Johannes-Evangelium.
Kozmogonija. Popularni okultizam. Evanđelje po Ivanu. Teozofija unutar evanđelja sv. Ivana
Svezak 95
Vor dem Tore der Theosophie
Na vratima teozofije
Svezak 96
Ursprungsimpulse der Geisteswissenschaft. Christliche Esoterik im Lichte neuer Geist-Erkenntnis.
Izvorni impulsi znanosti duha. Kršćanski ezoterizam u svijetlu novog duhovnog znanja
Svezak 97
Das christliche Mysterium.
Kršćanski misterij
Svezak 98
Natur- und Geisteswesen - ihr Wirken in unserer sichtbaren Welt
Priroda i duhovna bića - njihovi učinci u našem vidljivom svijetu
Svezak 99
Die Theosophie des Rosenkreuzers
Teozofija ružokrižara
Svezak 100
Menschheitsentwickelung und Christus-Erkenntnis
Čovjekov razvoj i znanje o Kristu
Svezak 101
Mythen und Sagen. Okkulte Zeichen und Symbole
Mitovi i sage. Okultni znakovi i simboli
Svezak 102
Das Hereinwirken geistiger Wesenheiten in den Menschen
Utjecaj duhovnih entiteta na ljude
Svezak 103
Das Johannes-Evangelium
Ivanovo evanđelje
Svezak 104
Die Apokolypse des Johannes
Ivanova apokalipsa
Svezak 104a
Aus der Bilderschrift der Apokalypse des Johannes
Čitajući slike Ivanove apokalipse
Svezak 105
Welt, Erde, Mensch, deren Wesen und Entwickelung sowie ihre Spiegelung in dem Zusammenhang zwischen ägyptischem Mythol und gegenwärtiger Kultur
Svijet, Zemlja, čovjek, njihova priroda i razvoj, kao i njihov odraz u vezi između egipaske mitologija i moderne kulture
Svezak 106
Ägyptische Mythen und Mysterien im Verhältnis zu den wirkenden Geisteskräften der Gegenwart
Egipatski mitovi i misterije u odnosu na sada aktivne duhovne snage
Svezak 107
Geisteswissenschaftliche Menschenkunde
Duhovno-znanstveno znanje o čovjeku
Svezak 108
Die Beantwortung von Welt- und Lebensfragen durch Anthroposophie
Odgovaranje na pitanja života i svijeta kroz antropozofiju
Svezak 109
Das Prinzip der spirituellen Ökonomie im zusammenhang mit Widerverkürperungsfragen. Ein Aspekt der geistigen Führung der Menschheit
Princip duhovne ekonomije u vezi s pitanjima reinkarnacije. Aspekt duhovnog vođenja čovječanstva.
Svezak 110
Geistige Hiearchien und ihre Wiederspiegelung in der physischen Welt. Tierkreis, Planeten, Kosmos
Duhovne hijerarhije i njihov odraz u fizičkom svijetu. Zodijak, planeti i kozmos.
Svezak 111
In 109
sadržano u 109
Svezak 112
Das Johannes-Evangelium im Verhältnis zu den drei anderen Evangelien, besonders zu dem Lukas-Evangelium.
Ivanovo evanđelje u odnosu na tri druga evanđelja, posebno evanđelje po Luki
Svezak 113
Der Orient im Lichte des Okzidents. Die Kinder des Luzifer und die Brüder Christi
Orijent u svijetlu Okcidenta. Djeca Lucifera i braća Krista
Svezak 114
Das Lukas-Evangelium
Evanđelje po Luki
Svezak 115
Anthroposophie - Psychosophie - Pneumatosophie
Antropozofija - psihozofija - pneumatozofija
Svezak 116
Der Christus-Impuls und die Entwicklung des Ich-Bewußtseins
Krist-impuls i razvoj samosvijesti
Svezak 117
Die tieferen Geheimnisse des Menschhietswerdens im Lichte der Evangelien
Dublje tajne egzistencije u svijetlu evanđelja
Svezak 118
Das Ereignis der Christus-Erscheinung in der ätherischen Welt
Pojava Krista u eterskom svijetu
Svezak 119
Makrokosmos und Mikrokosmos. Die große und die kleine Welt. Seelenfragen, Lebensfragen, Geistesfragen.
Makrokozmos i mikrokozmos. Veliki svijet i mali svijet. Pitanja duše, životna pitanja, pitanja duha
Svezak 120
Die Offenbarung des Karma
Otkrivenja karme
Svezak 121
Die Mission einzelner Volksseelen im Zusammenhange mit der germanisch-nordischen Mythologie
Misija pojedinih duša u vezi s germansko-nordijskom mitologijom
Svezak 122
Die Geheimnisse der biblischen Schöpfungsgeschichte. Das Sechtagwerk im 1. Buch Moses
Tajne biblijske priče o stvaranju. Šestodnevni rad u prvoj knjizi Mojsijevoj
Svezak 123
Das Matthäus-Evangelium
Evanđelje po Mateju
Svezak 124
Exkurse in das Gebiet des Markus-Evangeliums
Izleti u područje Markovog evanđelja
Svezak 125
Wege und Ziele des geistigen Menschen. Lebensfragen im Lichte der Geisteswissenschaft.
Putevi i ciljevi duhovnog ljudskog bića. Životna pitanja u svijetlu znanosti duha.
Svezak 126
Okkulte Geschichte. Esoterische Betrachtungen karmischer Zusammenhänge von Persöblichkeiten und Ereignissen der Weltgeschichte
Okultna povijest. Ezoterna razmatranja karmičkih veza osoba i događaja svjetske povijesti
Svezak 127
Die Mission der neuen Geistesoffenbarung. Das Christus-Ereignis als Mittelpunktsgeschehen der Erdenevolution
Misija novog duhovnog otkrivenja. Krist-događaj kao središnja točka evolucije Zemlje
Svezak 128
Eine okkulte Physiologie
Okultna fiziologija
Svezak 129
Weltenwunder, Seelenprüfungen und Geistesoffenbarungen
Čuda svijeta, kušnje duše i otkrivenja duha
Svezak 130
Das esoterische Christentum und die geistige Führung der Menschheit
Ezoterno kršćanstvo i duhovno vodstvo čovječanstva
Svezak 131
Von Jesus zu Christus
Od Isusa do Krista
Svezak 132
Die Evolution vom Gesichtspunkte des Wahrhaftigen
Evolucija s gledišta istine
Svezak 133
Der irdische und der kosmische Mensch
Zemaljski i kozmički čovjek
Svezak 134
Die Welt der Sinne und die Welt des Geistes
Svijet osjetila i svijet duha
Svezak 135
Wiederverkörperung und Karma und ihre Bedeutung für die Kultur der Gegenwart
Reinkarnacija i karma i njihovo značenje za sadašnju kulturu
Svezak 136
Die geistigen Wesenheited in den Himmelskörpern und Naturreichen
Duhovna bića u nebeskim tijelima i carstvima prirode
Svezak 137
Der Mensch im Lichte von Okkultismus, Theosophie und Philosophie
Čovjek u svijetlu okultizma, teozofije i filozofije
Svezak 138
Von der Initiation. Von Ewigkeit und Augenblick. Von Geisteslicht und Lebensdunkel.
O inicijaciji. O vječnosti i trenutku koji prolazi. O svijetlu duha i tami života.
Svezak 139
Das Markus-Evangelium
Evanđelje po Marku
Svezak 140
Okkulte Untersuchungen über das Leben zwischen Tod und neuer Geburt. Die lebendige Wechselwirkung zwischen Leben und Tod.
Okultno istraživanje života između smrti i novog rođenja. Živa interakcija između života i smrti
Svezak 141
Das Leben zwischen dem Tode und der neuen Geburt im Verhältnis zu den kosmischen Tatsachen
Život između smrti i novog rođenja u odnosu na kozmičke činjenice
Svezak 142
Die Bhagavad Gita und die Paulusbriefe
Bhagavad-Gita i poslanice sv. Pavla
Svezak 143
Erfahrungen des Übersinnlichen. Die drei Wege der Seele zu Christus
Nadosjetilna iskustva. Tri puta duše do Krista
Svezak 144
Die Mysterien des Morgenlandes und des Christentums
Misterije orjenta i kršćanstva
Svezak 145
Welche Bedeutung hat die okkulte Entwicklung des Menschen für seine Hüllen - physischen Leib, Ätherleib, Astralleib - und sein Selbst?
Kakav značaj ima okultni razvoj čovjeka za njegove ovoje - fizičko tijelo, etersko tijelo, astralno tijelo, i Ja.
Svezak 146
Die okkulten Grundlagen der Bhagavad Gita
Okultna osnova Bhagavad-Gite
Svezak 147
Die Geheimnisse der Schwelle
Tajne praga
Svezak 148
Aus der Akasha Forschung: Das Funfte Evangelium
Iz istraživanja Akaše: Peto evanđelje
Svezak 149
Christus und die geistigen Welt. Von der Suche nach dem heiligen Gral
Krist i duhovni svijet. U vezi potrage za Svetim Gralom
Svezak 150
Die Welt des Geistes und ihr Hereinragen in das physische Dasein. Das Einwirken der Toten in der Welt der Lebenden
Svijet duha i njegov prodor u fizičku egzistenciju. Utjecaj umrlih na svijet živih.
Svezak 151
Der menschliche und der kosmische Gedanke
Ljudska i kozmička misao
Svezak 152
Vorstufen zum Mysterium von Golgatha
Preliminarni stupnjevi Misterija na Golgoti
Svezak 153
Inneres Wesen des Menschen und Leben zwischen Tod und neuer Geburt
Unutarnje biće čovjeka i život između smrti i novog rođenja
Svezak 154
Wie erwirbt man sich Verständnis für die geistige Welt? Das Einfließen geistiger Impulse aus der Welt der Verstorbenen
Kako se stječe znanje o duhovnom svijetu? Priliv duhovnih impulsa iz svijeta umrlih
Svezak 155
Christus und die menschliche Seele. Über den Sinn des Lebens. Theosophische Moral. Anthroposophie und Christentum.
Krist i ljudska duša. O smislu života. Teozofski moral. Antropozofija i kršćanstvo.
Svezak 156
Okkultes Lesen und okkultes Hören
Okultno čitanje i okultno slušanje
Svezak 157
Menschenschicksale und Völkerschicksale
Sudbine ljudi i sudbine naroda
Svezak 157a
Schicksalsbildung und Leben nach dem Tode
Formiranje sudbine i život nakon smrti
Svezak 158
Der Zusammenhang des Menschen mit der elementarischen Welt. Kalewala - Olaf Asteson - Das russische Volkstum - Die Welt als Ergebnis von Gleichgewichtswirkungen
Veza čovjeka i elementarnog svijeta. Kalevala - Olaf Asteson - Ruski narod - Svijet kao rezultat učinka ravnoteže
Svezak 159
Das Geheimnis des Todes. Wesen und Bedeutung Mitteleuropas und die europäischen Volksgeister.
Tajna smrti. Priroda i značaj Srednje Europe i europskih duhova naroda.
Svezak 161
Wege der geistigen Erkenntnis und der Erneureung künstlerischer Weltanschauung
Putevi duhovnog znanja i obnova artističkog pogleda na svijet
Svezak 162
Kunst- und Lebensfragen im Lichte der Geisteswissenschaft
Pitanja umjetnosti i života u svijetlu znanosti duha
Svezak 163
Zufall, Notwendigkeit und Vorsehung. Imaginative Erkenntnis und Vorgänge nach dem Tode
Slučaj, nužnost i providnost. Imaginativno znanje i proces nakon smrti
Svezak 164
Der Wert des Denkens für eine den Menschen befriedigende Erkenntnis. Das Verhältnis der Geisteswissenschaft zu Naturwissenschaft
Vrijednost mišljenja za znanje koje zadovoljava ljudska bića. Odnos znanosti duha prema prirodnoj znanosti
Svezak 165
Die geistige Vereinigung der Menschheit durch den Christus-Impuls
Duhovno ujedinjavanje ljudi kroz Krist-impuls
Svezak 166
Notwendigkeit und Freiheit im Weltengeschehen und im menschlichen Handeln.
Nužnost i sloboda u svjetskim događajima i u ljudskim djelima.
Svezak 167
Gegenwärtiges und Vergangenes im Menschengeiste
Sadašnjost i prošlost u ljudskom duhu
Svezak 168
Die Verbindung zwischen Lebenden und Toten
Veza između živih i umrlih
Svezak 169
Weltwesen und Ichheit
Biće svijeta i sebstvo
Svezak 170
Das Rätsel des Menschen. Die geistigen Hintergründe der menschlichen Geschichte. Kosmische und Menschliche Geschichte Band I
Zagonetka čovjeka. Duhovna pozadina ljudske povijesti. Kozmička i ljudska povijest, svezak I
Svezak 171
Innere Entwicklungsimpulse der Menschheit. Goethe und die Krisis des neunzehnten Jahrhunderts. Kosmische und Menschliche Geschichte Band II
Unutarnji imulsi razvoja čovječanstva. Goethe i kriza devetnaestog stoljeća. Kozmička i ljudska povijest, svezak II
Svezak 172
Das Karma des Berufes des Menschen in Anknüpfung an Gothes Leben. Kosmische und Menschliche Geschichte Band III
Karma zvanja ljudskih bića u odnosu na Goetheov život. Kozmička i ljudska povijest, svezak 3.
Svezak 173
Zeitgeschichtliche Betrachtungen. Das Karma der Unwahrhaftigkeit - Erster Teil. Kosmische und Menschliche Geschichte Band IV
Suvremena razmatranja. Karma neistine, prvi dio. Kozmička i ljudska povijest, svezak 4.
Svezak 174
Zeitgeschichtliche Betrachtungen. Das Karma der Unwahrhaftigkeit - Zweiter Teil. Kosmische und Menschliche Geschichte Band V
Suvremena razmatranja. Karma neistine, drugi dio. Kozmička i ljudska povijest, svezak 5.
Svezak 174a
Mitteleuropa Zwischen Ost und West. Kosmische und Menschliche Geschichte Band VI
Srednja Europa između Istoka i Zapada. Kozmička i ljudska povijest, svezak 6.
Svezak 174b
Die geistigen Hintergründe des Ersten Weltkrieges. Kosmische und Menschliche Geschichte Band VII
Duhovna pozadina Prvog svjetskog rata. Kozmička i ljudska povijest, svezak 7.
Svezak 175
Bausteine zu einer Erkenntnis des Mysteriums von Golgotha. Kosmische und menschliche Metamorphose
Gradbena osnova za uvid u Misterij na Golgoti. Kozmičke i ljudske metamorfoze.
Svezak 176
Menschliche und menschheitliche Entwicklungswahrheiten. Das karma des Materialismus.
Istine razvoja pojedinca i čovječanstva. Karma materijalizma.
Svezak 177
Die spirituellen Hintergründe der äußeren Welt. Der Sturz der Geister der Finsternis. Geistige Wesen und Ihre Wirkung Band I
Duhovna pozadina vanjskog svijeta. Pad duhovna tame. Duhovna bića i njihovi učinci, svezak 1.
Svezak 178
Individuelle Geistwesen und ihr Wirken in der Seele des Menschen. Geistige Wesen und Ihre Wirkung Band II
Individualna ljudska bića i njihov utjecaj na duše ljudskih bića. Duhovna bića i njihovi učinci, svezak 2.
Svezak 179
Geistige Wesen und Ihre Wirkung Geschichtliche Notwendigkeit und Freiheit. Schicksalseinwirkungen aus der Welt der Toten. Band III
Duhovna bića i njihovi utjecaji. Povijesna nužnost i sloboda. Djelovanje sudbine iz svijeta umrlih. svezak 3.
Svezak 180
Mysterienwahrheiten und Weihnachtsimpulse. Alte Mythen und ihre Bedeutung. Geistige Wesen und Ihre Wirkung Band IV
Istine misterija i božićni impuls. Stari mitovi i njihovo značenje. Duhovna bića i njihovi učinci, svezak 4.
Svezak 181
Erdensterben und Weltenleben. Anthroposophische Lebensgaben. Bewußtseins-Notwendigkeiten für Gegenwart und Zukunft.
Umiranje Zemlje i život svjetova. Antropozofski darovi za život. Potrebe svijesti za sadašnjost i budućnost.
Svezak 182
Der Tod als Lebenswandlung
Smrt kao transformacija života
Svezak 183
Die Wissenschaft vom Werden des Menschen
Znanost nastajanja čovjeka
Svezak 184
Die Polarität von Dauer und Entwickelung im Menschenleben. Die kosmische Vorgeschichte der Menschheit.
Polariteti trajanja (ostajanja istog) i razvoja u životu čovjeka. Kozmička pred-povijest čovječanstva.
Svezak 185
Geschichtliche Symptomatologie
Povijesna simptomatologija
Svezak 185a
Entwicklungsgeschichtliche Unterlagen zur Bildung eines sozialen Urteils
Povjesno-razvojni temelji za formiranje socijalne prosudbe
Svezak 186
Die soziale Grundforderung unserer Zeit - In geänderter Zeitlage
Osnovni socijalni zahtjevi našeg vremena - u promijenjenim uvjetima
Svezak 187
Wie kann die Menschheit den Christus wiederfinden? Das dreifache Schattendasein unserer Zeit und das neue Christus-Licht
Kako čovječanstvo može ponovno naći Krista? Trostruka sjenovita egzistencija našeg vremena i novo svijetlo Krista
Svezak 188
Der Goethanismus, ein Umwandlungsimpuls und Auferstehungsgedanke. Menschenwissenschaft und Sozialwissenschaft.
Goetheanizam, impuls za preobrazbu i misao o uskrsnuću. Znanost o čovjeku i socijalna znanost.
Svezak 189
Die soziale Frage als Bewußtseinsfrage. Die geistigen Hintergründe deer sozialen Frage - Band I
Socijalno pitanje kao pitanje svijesti. Duhovna pozadina socijalnog pitanja, svezak 1.
Svezak 190
Vergangenheits- und Zukunftsimpulse im sozialen Geschehen. Die geistigen Hintergründe deer sozialen Frage - Band II
Impulsi prošlosti i budućnosti u socijalnim događanjima. Duhovna pozadina socijalnog pitanja, svezak 2.
Svezak 191
Soziales Verstandnis aus geisteswissenschaftlichen Erkentnis Die Geistige Hintergründe der Sozialen Frage - Band III
Socijalno razumijevanje iz poznavanja znanosti duha. Duhovna pozadina socijalnog pitanja, svezak 3.
Svezak 192
Geisteswissenschaftliche Behandlung sozialer und pädagogischer Fragen
Duhovno-znanstveno tretiranje socijalnih i pedagoških pitanja
Svezak 193
Der innere Aspekt des sozialen Rätsels. Luziferische Vergangenheit und ahrimanische Zukunft
Unutarnji aspekti socijalne zagonetke. Luciferička prošlost i ahrimanička budućnost
Svezak 194
Die Sendung Michaels. Die Offenbarung der eigentlichen Geheimnisse des Menschenwesens.
Misija Mihaela: Otkrivenje stvarne misterije čovjeka
Svezak 195
Weltsilvester und Neujahrsgedanken
Silvestrovo i novogodišnje misli
Svezak 196
Geisitige und soziale Wandlungen in der Menschheitsentwikelung
Duhovne i socijalne promjene u razvoju čovječanstva
Svezak 197
Gegensätze in der Menschheitsentwickelung: West und Ost- Materialismus und Mystik - Wissen und Glauben
Polariteti u razvoju čovječanstva: Zapad i Istok- Materijalizam i misticizam - Znanje i vjerovanje.
Svezak 198
Heilfaktoren für den sozialen Organismus
Ljekoviti čimbenici za socijalni organizam
Svezak 199
Geisteswissenschaft als Erkenntnis der Grundimpulse sozialer Gestaltung
Znanost duha kao znanje o temeljnim impulsima socijalnog formiranja
Svezak 200
Die Neue Geistigkeit und das Christur-Erlebnis des zwanzigsten Jahrhunderts
Nova duhovnost i iskustvo Krista dvadesetog stoljeća
Svezak 201
Der Mensch in Zusammenhang mit dem Kosmos 1: Entsprechung zwischen Mikrokosmos und Makrokosmos Der Mensch - Eine Heiroglype des Weltenalls
Čovjek u vezi s kozmosom 1: Podudaranje između mikrokozmosa i makrokozmosa. Čovjek - hijeroglif univerzuma
Svezak 202
Der Mensch in Zusammenhang mit dem Kosmos 2: Die Brücke zwischen der Weltgeistigkeit und dem Physischen des Menschen. Die Suche nach der neuen Isis, der göttlichen Sophia
Čovjek u vezi s kozmosom 2: Most između svijeta duha i fizičkog aspekta čovjeka. Potraga za novom Izidom, božanskom Sofijom.
Svezak 203
Der Mensch in Zusammenhang mit dem Kosmos 3: Die Verantwortung des Menschen für die Weltentwickelung durch seinen geistigen Zusammenhang mit dem Erdplaneten und der Sternenwelt
Čovjek u vezi s kozmosom 3: Odgovornost čovjeka za razvoj svijeta kroz njegovu duhovnu vezu s planetom Zemljom i svijetom zvijezda.
Svezak 204
Der Mensch in Zusammenhang mit dem Kosmos 4: Perspektiven der Menschheitsentwickelung. Der materialistische Erkenntnisimpuls und die Aufgaben der Anthroposophie.
Čovjek u vezi s kozmosom 4: Perspektive razvoja čovječanstva. Materijalistički impuls znanja i zadatak antropozofije.
Svezak 205
Der Mensch in Zusammenhang mit dem Kosmos 5: Menschenwerden, Weltenseele und Weltengeist - Erster Teil: Der Mensch als leiblich-seelische Wesenheit in seinem Verhältnis zur Welt.
Čovjek u vezi s kozmosom 5: Postajanje čovjekom, duša svijeta i duh svijeta - prvi dio: Čovjek kao biće tijela i duše u odnosu prema svijetu.
Svezak 206
Der Mensch in Zusammenhang mit dem Kosmos 6: Menschenwerden, Weltenseele und Weltengeist - Zweiter Teil: Der Mensch als geistiges Wesen im historischen Werdegang
Čovjek u vezi s kozmosom 6: Postajanje čovjekom, duša svijeta i duh svijeta - drugi dio: Čovjek kao duhovno biće u povijesnom razvoju
Svezak 207
Der Mensch in Zusammenhang mit dem Kosmos 7: Anthroposophie als Kosmosophie - Erster Teil: Wesenszüge des Menschen im irdischen und kosmischen Bereich
Čovjek u vezi s kozmosom 7: Antropozofija i kozmozofija - prvi dio: Karakteristike čovjeka u zemaljskoj i kozmičkoj oblasti
Svezak 208
Der Mensch in Zusammenhang mit dem Kosmos 8: Anthroposophie als Kosmosophie - Zweiter Teil: Die Gestaltung des Menschen als Ergebnis kosmischer Wirkung
Čovjek u vezi s kozmosom 8: Antropozofija i kozmozofija - drugi dio: Formiranje čovjeka kao rezultat kozmičkih učinaka
Svezak 209
Der Mensch in Zusammenhang mit dem Kosmos 9: Nordische und mitteleuropäische Geistimpulse. Das Fest der Erscheinung Christi.
Čovjek u vezi s kozmosom 9: Nordijski i srednjeeuropski duhovni impulsi. Blagdan pojavljivanja Krista
Svezak 210
Alte und neue Einweihungsmethoden. Drama und Dichtung im Bewußtseins-Umschwung der Neuzeit
Stare i nove metode inicijacije. Drama i poezija u potpunoj promjeni svijesti u novom dobu
Svezak 211
Das Sonnenmysterium und das Mysterium von Tod und Auferstehung. Exoterisches und esoterisches Christentum.
Misterij Sunca i misterij smrti i uskrsnuća. Egzoterni i ezoterno kršćanstvo.
Svezak 212
Menschliches Seelenleben und Geistesstreben im Zusammenhange mit Welt- und Erdentwickelung
Život čovjekove duše i duhovna stremljenja u vezi sa razvojem svijeta i Zemlje
Svezak 213
Menschenfragen und Weltenantworten
Ljudska pitanja i odgovori svijeta
Svezak 214
Das Geheimnis der Trinität: Der Mensch und sein Verhältnis zur Geisteswelt im Wandel der Zeiten.
Tajna trojstva: Čovjek i njegov odnos prema duhovnom svijetu kroz stoljeća.
Svezak 215
Die Philosophie, Kosmologie und Religion in der Anthroposophie
Filozofija, kozmologija, i religija u antropozofiji
Svezak 216
Die Grundimpulse des weltgeschlichtlichen Werdens der Menschheit
Temeljni impulsi u povijesnom razvoju evolucije čovječanstva
Svezak 217
Geistige Wirkenskräfte im Zusamenleben von alter und junger Gereration. Pädagogischer Jugendkurs.
Duhovno aktivne snage u koegzistenciji starije i mlađe generacije. Pedagoški tečaj za mlade.
Svezak 217a
Die Erkenntnis-Aufgabe der Jugend.
Kognitivni zadatak mladih.
Svezak 218
Geistige Zusammenhänge in der Gestaltung des menschlichen Organismus
Duhovne veze u formiranju ljudskog organizma
Svezak 219
Das Verhältnis der Sternwelt zum Menschen und des Menschen zur Sternwelt. Die geistige Kommunion der Menschheit.
Odnos svijeta zvijezda prema čovjeku i čovjeka prema svijetu zvijezda. Duhovno zajedništvo čovječanstva.
Svezak 220
Lebendiges Naturerkennen. Intellektueller Sündenfall und spirituelle Sündenerhebung.
Živo znanje o prirodi. Intelektualni izvorni grijeh i duhovno iskupljenje.
Svezak 221
Erdenwissen und Himmelserkenntnis.
Zemaljsko znanje i nebeski uvid.
Svezak 222
Die Impulsierung des weltgeschichtlichen Geschehens durch geistige Mächte.
Impulsi svjestkih povijesnih događaja kroz duhovne snage.
Svezak 223
Der Jahreskreislauf als Atmungsvorgang der Erde und die vier großen Festeszeiten. Die Anthroposophie und das menschliche Gemüt.
Ciklus godine kao proces disanja Zemlje i četiri velike sezone blagdana. Antropozofija i ljudski um.
Svezak 224
Die menschliche Seele in ihrem Zusammenhang mit göttlich-geistigen Individualitäten. Die Verinnerlichung der Jahresfeste.
Ljudska duša i njena veza s božansko-duhovnim invidualitetima. Produhovljenje godišnjih blagdana.
Svezak 225
Drei Perspektiven der Anthroposophie. Kulturphänomene, geisteswissenschaftlich betrachtet
Tri perspektive antropozofije. Kulturalne pojave promotrene iz duhovno-znanstvene perspektive
Svezak 226
Menschenwesen, Menschenschicksal und Welt- Entwickelung.
Ljudsko biće, ljudska sudbina, i razvoj svijeta
Svezak 227
Initiations-erkenntnis. Die geistige und physische Welt- und menschheitsentwickelung in der Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft vom Geistespunkt der Anthroposophie.
Evolucija svijesti
Svezak 228
Initiationswissenschaft und Sternenerkenntnis. Der Mensch in Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft vom Gesichtspunkt der Bewußtseinsentwickelung
Znanost inicijacije i znanje o zvijezdama. Čovjek u prošlosti, sadašnjosti i budućnosti s gledišta razvoja svijesti
Svezak 229
Das Miterleben des Jahreslaufes in vier kosmischen Imaginationen.
Doživljaj tijeka godine u četiri kozmičke imaginacije
Svezak 230
Der Mensch als Zusammenklang des schaffenden, bildenden und gestaltenden Weltenwortes.
Ljudsko biće kao harmonija kreativne, formativne, oblikotvorne riječi svijeta
Svezak 231
Der übersinnliche Mensch, anthroposophisch erfaßt.
Nadčulno ljudsko biće, shvaćeno antropozofski.
Svezak 232
Mysteriengestaltungen.
Formiranje misterija.
Svezak 233
Die Weltgeschichte in anthroposophischer Beleuchtung und als Grundlage der Erkenntnis des Menschengeistes
Svjetska povijest u svijetlu antropozofije i kao osnova poznavanja čovjekova duha
Svezak 233a
Mysterienstätten des Mittelalters: Rosenkreuzertum und modernes Einweihungsprinzip Das Osterfest als ein Stück Mysteriengeschichte der Menschheit
Srednjevjekovna mjesta misterija: Ružukrižarski i moderni princip inicijacije. Blagdan Uskrsa kao dio misterijske povijesti
Svezak 234
Anthroposophie. Eine Zusammenfassung nach einundzwanzig Jahren.
Antropozofija: Sažetak nakon 21 godine
Svezak 235
Esoterische Betrachtungen karmischer Zusammenhänge, in 6 Bdn., Bd.1
Ezoterna razmatranja karmičkih veza u 6 svezaka, svezak 1
Svezak 236
Esoterische Betrachtungen karmischer Zusammenhänge, in 6 Bdn., Bd.2
Ezoterna razmatranja karmičkih veza u 6 svezaka, svezak 2
Svezak 237
Esoterische Betrachtungen karmischer Zusammenhänge, in 6 Bdn., Bd.3, Die karmischen Zusammenhänge der anthroposophischen Bewegung
Ezoterna razmatranja karmičkih veza u 6 svezaka, svezak 3: Karmičke veze antropozofskog pokreta
Svezak 238
Esoterische Betrachtungen karmischer Zusammenhänge, in 6 Bdn., Bd.4, Das geistige Leben der Gegenwart im Zusammenhang mit der anthroposophischen Bewegung
Ezoterna razmatranja karmičkih veza u 6 svezaka, svezak 4: Sadašnji duhovni život u odnosu na antropozofski pokret
Svezak 239
Esoterische Betrachtungen karmischer Zusammenhänge, in 6 Bdn., Bd.5
Ezoterna razmatranja karmičkih veza u 6 svezaka, svezak 5
Svezak 240
Esoterische Betrachtungen karmischer Zusammenhänge, in 6 Bdn., Bd.6
Ezoterna razmatranja karmičkih veza u 6 svezaka, svezak 6
Svezak 243
Das Initiaten - Bewußtsein. Die wahren und die falschen Wege der geistigen Forschung.
Svijest posvećenika. Ispravan i pogrešan način duhovnog istraživanja
Svezak 245
Anweisungen für eine esoterische Schulung (jetzt in GA 267 and 268)
Upute za ezoterni trening (sada dio svezaka 267 i 268)
Spisi i predavanja o povijesti Antropozofskog pokreta i Antropozofskog društva
Svezak 250
Der Aufbau der Anthroposophischen Gesellschaft. Von den Anfängen bis zum Ausbruch des Ersten Weltkriegs (In Vorbereitung)
Izgradnja antropozofskog društva. Od početka do izbijanja Prvog svjetskog rata (u pripremi)
Svezak 251
Die Geschichte des Goetheanum-Bauvereins (In Vorbereitung)
Povijest udruženja za izgradnju Goetheanuma (u pripremi)
Svezak 252
Anthroposophisches Gesellschaftsleben vom Ersten Weltkrieg bis zum Baubrand (In Vorbereitung)
Život u antropozofskom društvu od Prvog svjetskog rata do požara (u pripremi)
Svezak 253
Probleme des Zusammenlebens in der Anthroposophischen Gesellschaft. Zur Dornacher Krise vom Jahre 1915 Mit Streiflichtern auf Swedenborgs Hellsehergabe, Anschauungen der Freudschen Psychoanalyse und den Begriff der Liebe im Verhältnis zur Mystik
Problemi zajedničkog života u antropozofskom društvu. O krizi u Dornachu 1915 s naglaskom na Swedenborgovu vidovitost, pogledi na frojdovsku psihoanalizu, i koncept ljubavi u odnosu na misticizam
Svezak 254
Die okkulte Bewegung im neunzehnten Jahrhundert und ihre Beziehung zur Weltkultur. Bedeutsames aus dem äußeren Geistesleben um die Mitte des neunzehnten Jahrhunderts
Okultni pokret u devetnaestom stoljeću i njegov odnos prema svjetskoj kulturi. Značajni trenuci iz egzoternog duhovnog života oko sredine devetnaestog stoljeća
Svezak 255
Rudolf Steiner während des Ersten Weltkriegs (In Vorbereitung)
Rudolf Steiner tijekom Prvog svjetskog rata (u pripremi)
Svezak 255a
Anthroposophie und Gesellschaftsreform. Zur Geschichte der Dreigliederungsbewegung (In Vorbereitung)
Antropozofija i socijalna reforma. O povijesti pokreta za tročlanstvo (u pripremi)
Svezak 255b
Die Anthroposophie und ihre Gegner 1919 – 1921
Antropozofija i njeni protivnici, 1919-1921
Svezak 256
Wie kann die anthroposophische Bewegung finanziert werden? (In Vorbereitung)
Kako se antropozofski pokret može financirati? (u pripremi)
Svezak 256a
Futurum A.G. / Internationale Laboratorien A.G. (In Vorbereitung)
Futurum A.G. / Međunarodni laboratoriji A.G. (i pripremi) [To su bile rane antropozofske kompanije]
Svezak 256b
Der Kommende Tag A.G. (In Vorbereitung)
Dan koji dolazi A.G. (u pripremi) [To je bila holding kompanije utemeljena radi realizacije trostrukog socijalnog poretka. Nije uspjela]
Svezak 257
Anthroposophische Gemeinschaftsbildung.
Izgradnja antropozofske zajednice.
Svezak 258
Die Geschichte und die Bedingungen der anthroposophischen Bewegung im Verhältnis zur Anthroposophischen Gesellschaft. Eine Anregung zur Selbstbesinnung
Povijest i potrebe antropozofskog pokreta u odnosu na antropozofsko društvo. Poticaj za razmišljanje
Svezak 259
Das Schicksalsjahr 1923 in der Geschichte der Anthroposophischen Gesellschaft: Vom Goetheanumbrand zur Weihnachtstagung
Kobna 1923 u povijesti antropozofskog društva. Od spaljivanja Goetheanuma do božićnog zasjedanja
Svezak 260
Die Weihnachtstagung zur Begründung der Allgemeinen Anthroposophischen Gesellschaft.
Božićno zasjedanje za utemeljenje Općeg antropozofskog društva.
Svezak 260a
Die Konstitution der Allgemeinen Anthroposophischen Gesellschaft und der Freien Hochschule für Geisteswissenschaft. Der Wiederaufbau des Goetheanum
Ustav Općeg antropozofskog društva i slobodne škole za znanost duha. Obnova Goetheanuma
Svezak 261
Unsere Toten. Ansprachen, Gedenkworte und Meditationssprüche 1906–1924
Naši umrli. Govori, sjećanja i meditativne izreke 1906-1924
Svezak 262
Rudolf Steiner - Marie Steiner-von Sivers: Briefwechsel und Dokumente 1901-1925
Rudolf Steiner and Marie Steiner-von Sivers: Korespodencija i dokumenti 1901-1925
Svezak 263
Rudolf Steiner - Edith Maryon: Briefwechsel. Briefe - Sprüche - Skizzen, 1912-1924
Rudolf Steiner and Edith Maryon: Korespodencija. Pisma - izreke - skice, 1912-1924
Svezak 264
Zur Geschichte und aus den Inhalten der ersten Abteilung der Esoterischen Schule von 1904 bis 1914. Briefe, Rundbriefe, Dokumente, Vorträge.
O povijesti i sadržaju prvog odjela ezoterne škole od 1904 do 1914. Pisma, bilteni, dokumenti, predavanja.
Svezak 265
Zur Geschichte und aus den Inhalten der erkenntniskultischen Abteilung der Esoterischen Schule 1904 - 1914. Briefe, Dokumente und Vorträge aus den Jahren 1906 bis 1914 sowie von neuen Ansätzen zur erkenntniskultischen Arbeit in den Jahren 1921 bis
O povijesti i sadržaju ritualnog odjela ezoterne škole 1904 to 1914. Pisma, dokumenti, i predavanja iz godine 1906 do 1914, kao i priprema za ritualni rad iz godine 1921-1924
Svezak 266
Aus den Inhalten der esoterischen Stunden, Gedächtnisaufzeichnungen von Teilnehmern. Band.1, 1904-1909, Band.2 1910-1912, Band.3, 1913 und 1914, 1920 – 1923
Iz sadržaja ezoternih lekcija: Zapisi iz sjećanja sudionika. Svezak 1: 1904-1909, Svezak 2 1910-1912, Svezak 3 1913 i 1914, 1920-1923
Svezak 267
Seelenübungen: Band I. Übungen mit Wort- und Sinnbild-Meditationen zur methodischen Entwicklung höherer Erkenntniskräfte, 1904 – 1924
Duševne vježbe: svezak I: Vježbe s meditacijama riječi i simbola za metodički razvoj viših kognitivnih snaga, 1904-1924
Svezak 268
Mantrische Sprüche. Seelenübungen II. 1903 -1925.
Mantričke izreke: Duševne vježbe II. 1903-1925
Svezak 269
Ritualtexte für die Feiern des freien christlichen Religionsunterrichtes. Das Spruchgut für Lehrer und Schüler der Waldorfschule.
Ritualni tekstovi za slavljenje slobodne kršćanske religije. Zbornik izreka za učitelje u Waldorfskoj školi.
Svezak 270
Esoterische Unterweisungen für die erste Klasse der Freien Hochschule für Geisteswissenschaft am Goetheanum 1924. I – IV
Ezoterijske upute za prvi razred Slobodne škole za znanost duha pri Goetheanumu 1924. I - IV
Predavanja o umjetnosti
Svezak 271
Kunst und Kunsterkenntnis. Grundlagen einer neuen Ästhetik.
Umjetnost i umjetničko znanje. Temelji nove estetike.
Svezak 272
Geisteswissenschaftliche Erläuterungen zu Goethes 'Faust', in 2 Bdn., Bd.1, Faust, der strebende Mensch
Duhovno-znanstveni komentari o Goetheovom Faustu u dva sveska: 1 - Faust, čovjek koji stremi
Svezak 273
Geisteswissenschaftliche Erläuterungen zu Goethes 'Faust', in 2 Bdn., Bd.2, Das Faust-Problem
Duhovno-znanstveni komentari o Goetheovom Faustu u dva sveska: 2 - Faust problem
Svezak 274
Ansprachen zu den Weihnachtspielen aus altem Volkstum
Obraćanje za božićni igrokaz iz starih narodnih tradicija
Svezak 275
Kunst im Lichte der Mysterienweisheit.
Umjetnost u svijetlu misterijskog znanja.
Svezak 276
Das Künstlerische in seiner Weltmission. Der Genius der Sprache. Die Welt des sich offenbarenden strahlenden Scheins – Anthroposophie und Kunst. Anthroposophie und Dichtung
Umjetničko u svojoj misiji u svijetu. Genij jezika. Svijet u kojem se otkriva blistavost - Antropozofija i umjetnost. Antropozofija i poezija.
Svezak 277
Eurythmie. Die Offenbarung der sprechenden Seele.
Euritmija: Otkrivenje duše koja govori.
Svezak 277a
Die Entstehung und Entwickelung der Eurythmie
Rođenje i razvoj euritmije
Svezak 278
Eurythmie als sichtbarer Gesang.
Euritmija kao vidljivo pjevanje.
Svezak 279
Eurythmie als sichtbare Sprache.
Euritmija kao vidljivi govor.
Svezak 280
Methodik und Wesen der Sprachgestaltung
Metodologija i priroda oblikovanja govora
Svezak 281
Die Kunst der Rezitation und Deklamation
Umjetnost recitacije i deklamacije
Svezak 282
Sprachgestaltung und Dramatische Kunst.
Formiranje govora i dramska umjetnost.
Svezak 283
Das Wesen des Musikalischen und das Tonerlebnis im Menschen.
Priroda glazbe i doživljaj tona kod ljudi.
Svezak 284
Bilder okkulter Siegel und Säulen. Der Münchner Kongress Pfingsten 1907 und seine Auswirkungen.
Slike ikultnih pečata i stupova. Kongres u Münchenu za Duhove 1907 i njegovi učinci
Svezak 286
Wege zu einem neuen Baustil. 'Und der Bau wird Mensch'.
Putevi do novog stila u arhitekturi. "I zgrada postaje čovjek"
Svezak 287
Der Dornacher Bau als Wahrzeichen geschichtlichen Werdens und künsterischer Umwandlungsimpulse
Zgrada u Dornachu kao simbol povijesnog razvoja i impulsa umjetničke transformacije
Svezak 288
Stilformen des Organisch-Lebendigen (In Vorbereitung)
Stilovi i forme živog-organskog (u pripremi)
Svezak 289
Der Baugedanke des Goetheanum: Lichtbildervorträge aus den Jahren 1920/1921 (In Vorbereitung)
Ideje za izgradnju Goetheanuma: Predavanja sa slajdovima iz godine 1920-1921 (u pripremi)
Svezak 290
Der Baugedanke des Goetheanum: Lichtbildervorträge aus den Jahren 1920/1921 (In Vorbereitung)
Ideje za izgradnju Goetheanuma: Predavanja sa slajdovima iz godine 1920-1921 (u pripremi)
Svezak 291
Das Wesen der Farben.
O prirodi boja.
Svezak 291a
Farbenerkenntnis. Ergänzungen zu dem Band «Das Wesen der Farben»
Znanje o bojama. Proširenje svezka "Priroda boja"
Svezak 292
Kunstgeschichte als Abbild innerer geistiger Impulse
Povijest umjetnosti kao odraz unutarnjih duhovnih impulsa
Predavanja o obrazovanju
Svezak 293
Allgemeine Menschenkunde als Grundlage der Pädagogik.
Opće znanje o ljudskom biću kao osnova pedagogije.
Svezak 294
Erziehungskunst, Methodisch-Didaktisches
Umjetnost obrazovanja, metodičko-didaktička
Svezak 295
Erziehungskunst. Seminarbesprechungen und Lehrplanvorträge.
Umjetnost obrazovanja. Seminarski sastanci i planiranje lekcija.
Svezak 296
Die Erziehungsfrage als soziale Frage.
Pitanje obrazovanja kao socijalno pitanje.
Svezak 297
Die Waldorfschule und ihr Geist
Waldorfska škola i njen duh
Svezak 297a
Erziehung zum Leben: Selbsterziehung und pädagogische Praxis
Obrazovanje za život: Samoobrazovanje i pedagoška praksa
Svezak 298
Rudolf Steiner in der Waldorfschule.
Rudolf Steiner u Waldorfskoj školi.
Svezak 299
Geisteswissenschaftliche Sprachbetrachtungen
Duhovno-znanstveno promatranje govora
Svezak 300a
Konferenzen mit den Lehrern der Freien Waldorfschule in Stuttgart 1919 bis 1924, in 3 Bdn.
Sastanci s učiteljima Slobodne Waldorfske škole u Stuttgartu, 1919 do 1924, u 3 sveska (1)
Svezak 300b
Konferenzen mit den Lehrern der Freien Waldorfschule in Stuttgart 1919 bis 1924, in 3 Bdn.
Sastanci s učiteljima Slobodne Waldorfske škole u Stuttgartu, 1919 do 1924, u 3 sveska (2)
Svezak 300c
Konferenzen mit den Lehrern der Freien Waldorfschule in Stuttgart 1919 bis 1924, in 3 Bdn.
Sastanci s učiteljima Slobodne Waldorfske škole u Stuttgartu, 1919 do 1924, u 3 sveska (3)
Svezak 301
Die Erneuerung der pädagogisch-didaktischen Kunst durch Geisteswissenschaft
Obnova pedagoško-didaktičke umjetnosti kroz znanost duha
Svezak 302
Menschenerkenntnis und Unterrichtsgestaltung
Znanje o čovjeku i oblikovanje lekcija
Svezak 302a
Erziehung und Unterricht aus Menschenerkenntnis
Obrazovanje i poduka iz znanja o čovjeku
Svezak 303
Die gesunde Entwickelung des Menschenwesens.
Zdrav razvoj ljudskog bića.
Svezak 304
Erziehungsmethoden und Unterrichtsmethoden auf anthroposophischer Grundlage
Obrazovne metode i metode podučavanja na osnovi antropozofije
Svezak 304a
Anthroposophische Menschenkunde und Pädagogik
Antropozofsko znanje o čovjeku i pedagogija
Svezak 305
Die geistig-seelischen Grundkräfte der Erziehungskunst. Spirituelle Werte in Erziehung und sozialem Leben.
Duhovno-duševne temeljne snage u umjetnosti obrazovanja. Duhovne vrijednosti u obrazovanju i socijalnom životu.
Svezak 306
Die pädagogische Praxis vom Gesichtspunkte geisteswissenschaftlicher Menschenerkenntnis. Die Erziehung des Kindes und jüngerer Menschen.
Pedagoška praksa s gledišta duhovno-znastvenog znanja o čovjeku. Obrazovanje djeteta i mlađih ljudi.
Svezak 307
Gegenwärtiges Geistesleben und Erziehung.
Sadašnji duhovni život i obrazovanje.
Svezak 308
Die Methodik des Lehrens und die Lebensbedingungen des Erziehens
Metodologija podučavanja i životni zahtjevi obrazovanja
Svezak 309
Anthroposophische Pädagogik und ihre Voraussetzungen.
Antropozofska pedagogija i njeni zahtjevi.
Svezak 310
Der pädagogische Wert der Menschenerkenntnis und der Kulturwert der Pädagogik.
Pedagoška vijednost znanja o čovjeku i kulturalna vrijednost pedagogije.
Svezak 311
Die Kunst des Erziehens aus dem Erfassen der Menschenwesenheit.
Umjetnost obrazovanja iz shvaćanja ljudske egzistencije.
Predavanja o medicini
Svezak 312
Geisteswissenschaft und Medizin.
Znanost duha i medicina
Svezak 313
Geisteswissenschaftliche Gesichtspunkte zur Therapie.
Duhovno-znanstveni aspekti terapije.
Svezak 314
Physiologisch- Therapeutisches auf Grundlage der Geisteswissenschaft.
Fiziologija-terapeutika utemeljena na znanosti duha.
Svezak 315
Heileurythmie.
Kurativna euritmija.
Svezak 316
Meditative Betrachtungen und Anleitungen zur Vertiefung der Heilkunst.
Meditativna razmatranja i upute za produbljenje umjetnosti liječenja.
Svezak 317
Heilpädagogischer Kurs.
Tečaj kurativnog obrazovanja.
Svezak 318
Das Zusammenwirken von Ärzten und Seelsorgern.
Interakcija liječnika i pastora.
Svezak 319
Anthroposophische Menschenerkenntnis und Medizin.
Antropozofsko znanje o čovjeku i medicina.
Predavanja o prirodnoj znanosti
Svezak 320
Geisteswissenschaftliche Impulse zur Entwickelung der Physik I: Erster naturwissenschaftlicher Kurs: Licht, Farbe, Ton – Masse, Elektrizität, Magnetismus
Impulsi znanosti duha za razvoj fizike 1: Prvi prirodoznanstveni tečaj: Svijetlo, boja, ton - masa, elektricitet, magnetizam
Svezak 321
Geisteswissenschaftliche Impulse II zur Entwickelung der Physik II: Zweiter naturwissenschaftlicher Kurs: Die Wärme auf der Grenze positiver und negativer Materialität
Impulsi znanosti duha za razvoj fizike 2: Drugi prirodoznanstveni tečaj: Toplina na granici pozitivne i negativne materijalnosti
Svezak 322
Grenzen der Naturerkenntnis
Granice znanja o prirodi
Svezak 323
Das Verhältnis der verschiedenen naturwissenschaftlichen Gebiete zur Astronomie
Odnos različitih područja prirodne znanosti prema astronomiji
Svezak 324
Naturbeobachtung, Mathematik, wissenschaftliches Experiment und Erkenntnisergebnisse vom Gesichtspunkte der Anthroposophie
Promatranje prirode, matematika, znanstveni pokusi i rezultirajuće hipoteze, sa stajališta antropozofije
Svezak 324a
Die vierte Dimension Mathematik und Wirklichkeit
Četvrta dimenzija matematike i stvarnost
Svezak 325
Die Naturwissenschaft und die weltgeschichtliche Entwickelung der Menschheit seit dem Altertum
Prirodna znanost i razvoj ljudske povijesti od drevnih vremena
Svezak 326
Der Entstehungsmoment der Naturwissenschaft in der Weltgeschichte und ihre seitherige Entwicklung
Trenutak rođenja prirodne znanosti u svjetskoj povijesti i njen razvoj od tada
Svezak 327
Geisteswissenschaftliche Grundlagen zum Gedeihen der Landwirtschaft. Landwirtschaftlicher Kursus.
Duhovno-znanstvene osnove za procvat poljoprivrede. Poljoprivredni tečaj.
Predavanja o socijalnom životu i tročlanstvu socijalnog organizma
Svezak 328
Die soziale Frage
Socijalno pitanje
Svezak 329
Die Befreiung des Menschenwesens als Grundlage für eine soziale Neugestaltung
Oslobođenje ljudi kao osnova za socijalnu obnovu
Svezak 330
Neugestaltung des sozialen Organismus
Obnova socijalnog organizma
Svezak 331
Betriebsräte und Sozialisierung.
Radnički savjeti i socijalizacija
Svezak 332
Dreigliederungs-Bund und totale Gesellschaftsreform. Kulturräte und Befreiung des Geistslebens (In Vorbereitung)
Trostrukost i potpuna društvena reforma. Savjeti za kulturu i oslobođenje duhovnog života (u pripremi)
Svezak 332a
Soziale Zukunft
Socijalna budućnost
Svezak 333
Gedankenfreiheit und soziale Kräfte
Sloboda misli i socijalne sile
Svezak 334
Vom Einheitsstaat zum dreigliedrigen sozialen Organismus
Od unitarne države do trostruke podjele socijalnog organizma
Svezak 335
Die Krisis der Gegenwart und der Weg zu gesundem Denken
Sadašnja kriza i put do zdravog razmišljanja
Svezak 336
Die großen Fragen der Zeit und die anthroposophische Geisterkenntnis
Velika pitanja sadašnjeg vremena i antropozofsko znanje o duhu
Svezak 337a
Soziale Ideen, Soziale Wirklichkeit, Soziale Praxis, Bd.1, Frageabende und Studienabende des Bundes für Dreigliederung in Stuttgart, 1919/20
Socijalne ideje, socijalna stvarnost, socijalna praksa, svezak jedan: Večeri pitanja i studijska večeri za tročlanstvo u Stuttgartu, 1919-1920
Svezak 337b
Soziale Ideen – Soziale Wirklichkeit – Soziale Praxis: Band II: Diskussionsabende des Schweizer Bundes für Dreigliederung des sozialen Organismus
Socijalne ideje, socijalna stvarnost, socijalna praksa, svezak dva: Večernje rasprave Švicarske konfederacije za tročlanstvo socijalnog organizma
Svezak 338
Wie wirkt man für den Impuls der Dreigliederung des sozialen Organismus?
Kako djelovati u ime impulsa za trostrukost socijalnog organizma?
Svezak 339
Anthroposophie, soziale Dreigliederung und Redekunst
Antropozofija, socijalna tripartitnost i retorika
Svezak 340
Aufgaben einer neuen Wirtschaftswissenschaft, Bd.1, Nationalökonomischer Kurs
Zadaci nove ekonomije, svezak jedan: Tečaj nacionalne ekonomije
Svezak 341
Aufgaben einer neuen Wirtschaftswissenschaft, Bd.2, Nationalökonomisches Seminar
Zadaci nove ekonomije, svezak dva: Seminar nacionalne ekonomije
Predavanja za svećenike Zajednice kršćana
Svezak 342
Vorträge und Kurse über christlich-religiöses Wirken, Bd.1, Anthroposophische Grundlagen für ein erneuertes christlich-religiöses Wirken
Predavanja i tečajevi o kršćanskom religijskom radu: svezak jedan: Antropozofski temelji za obnovljenu kršćansku religijsku djelatnost
Svezak 343
Vorträge und Kurse über christlich-religiöses Wirken, Bd.2 Spirituelles Erkennen – Religiöses Empfinden – Kultisches Handeln
Predavanja i tečajevi o kršćanskom religijskom radu: svezak dva: Duhovno otkrivenje - religijski osjećaj - ritualan rad
Svezak 344
Vorträge und Kurse über christlich-religiöses Wirken, Bd.3, Vorträge bei der Begründung der Christengemeinschaft
Predavanja i tečajevi o kršćanskom religijskom radu: svezak tri: Predavanja o osnivanju Zajednice kršćana
Svezak 345
Vorträge und Kurse über christlich-religiöses Wirken, Bd.4, Vom Wesen des wirkenden Wortes
Predavanja i tečajevi o kršćanskom religijskom radu: svezak četiri: Suština djelatne riječi
Svezak 346
Vorträge und Kurse über christlich-religiöses Wirken, Bd.5, Apokalypse und Priesterwirken
Predavanja i tečajevi o kršćanskom religijskom radu: svezak pet: Apokalipsa i rad svećenika
Predavanja za radnike na Goetheanumu
Svezak 347
Die Erkenntnis des Menschenwesens nach Leib, Seele und Geist. Über frühe Erdzustände.
Prepoznavanje prirode ljudskog bića kao tijelo, duša i duh. O ranijim stanjima Zemlje
Svezak 348
Über Gesundheit und Krankheit. Grundlagen einer geisteswissenschaftlichen Sinneslehre.
O zdravlju i bolesti. Temelji duhovno-znanstvene teorije osjetila
Svezak 349
Vom Leben des Menschen und der Erde. Über das Wesen des Christentums
O životu ljudi i Zemlje. O prirodi kršćanstva
Svezak 350
Rhythmen im Kosmos und im Menschenwesen: Wie kommt man zum Schauen der geistigen Welt?
Ritmovi u kozmosu i u ljudima. Kako se može vidjeti duhovni svijet?
Svezak 351
Mensch und Welt. Das Wirken des Geistes in der Natur. Über das Wesen der Bienen.
Čovjek i svijet. Utjecaj duha u prirodi. O prirodi pčela.
Svezak 352
Natur und Mensch in geisteswissenschaftlicher Betrachtung.
Priroda i čovjek u perspektivi znanosti duha
Svezak 353
Die Geschichte der Menschheit und die Weltanschauungen der Kulturvölker.
Povijest čovječanstva i svjetonazori raznih kultura
Svezak 354
Die Schöpfung der Welt und des Menschen. Erdenleben und Sternenwirken.
Stvaranje svijeta i ljudi. Život na Zemlji i utjecaj zvijezda.

Stranica je posjećena 1624 puta!